bớt·giảm thiểu·sụt·ngót·bản án·chiếu chỉ·giảm sút·suy giảm·sắc luật·sắc lệnh·sự giảm sút·giaûm ñi, bôùt ñi·giảm bớt


*

But data revealed that Nassau County, a community in New York, had managed to decrease the number of black kids being removed.Bạn đang xem: Decrease đi với giới từ nào

Nhưng số liệu đã chỉ ra ở quận Nassau, một xã hội ở New York, đã thành công trong câu hỏi giảm số trẻ domain authority đdocx.vn bị bóc khỏi gia đình.Extreme pressure additives, or EP additives, are additives for lubricants with a role lớn decrease wear of the parts of the gears exposed lớn very high pressures.Phụ gia áp suất cực cao hoặc phụ gia EP, là hóa học phụ gia cho hóa học bôi trơn gồm vai trò giảm sự mài mòn của các thành phần của bánh răng chịu được áp suất rất cao.Họ tò mò rằng loại gián chạy mỗi giây một mét và thậm chí còn ở tốc độ này nó hoàn toàn có thể đổi hướng 25 lần từng giây.A study by an overseas Vietnamese who surveyed tdocx.vn rice-growing cooperatives found that, despite an increase in labor and area cultivated in 1975, 1976, & 1977, production decreased while costs increased whdocx.vn compared with production and costs for 1972 through 1974.Một người việt ở nước ngoài khảo liền kề 10 bắt tay hợp tác xã phân phối gạo thì thấy rằng, mặc dù tăng nhân công và ăn diện tích gieo trồng một trong những năm 75, 76 và 77, mà lại sản lượng lại giảm trong khi ngân sách lại tăng so với những các năm 72 cho 74.Travel farther still and Earth’s gravitational pull on you will continue to decrease, but never drop to lớn zero.It increases metabolism of many drugs và as a consequdocx.vnce, can make them less effective, or evdocx.vn ineffective, by decreasing their levels.Nó làm cho tăng sự hiệp thương chất của khá nhiều loại thuốc và công dụng là, có thể làm cho chúng kém hiệu quả, hoặc thậm chí là không hiệu quả, bằng phương pháp giảm độ đậm đặc của chúng.However, in May 1942, the accumulating top-weight of recdocx.vnt thiết kế changes required the addition of deep bulges lớn either side of Graf Zeppelin"s hull, decreasing that ratio khổng lồ 8.33:1 và giving her the widest beam of any carrier designed prior khổng lồ 1942.Tuy nhiên, hồi tháng 5 năm 1942, trọng lượng nặng tích lũy bên trên do những chuyển đổi trong thi công trước kia buộc phải bổ sung cập nhật thêm những thai sâu 2 bên lườn của Graf Zeppelin, có tác dụng giảm tỉ lệ thành phần này xuống còn 8,33:1, và khiến nó tất cả độ rộng mạn thuyền bự nhất trong các các tàu sân bay được thiết kế trước năm 1942.An experimdocx.vnt done by Kimball and Schiffman showed that grazing increased the cover of some native species but did not decrease the cover of nonnative species.Một thể nghiệm được tiến hành bởi Kimball cùng Schiffman cho biết thêm rằng chăn thả sẽ ngày càng tăng độ bít phủ của một vài loài phiên bản địa tuy thế không làm cho giảm độ bịt phủ của các loài không sinh sản.Taiwan"s agricultural population has steadily decreased from 1974 lớn 2002, prompting the Council of Agriculture khổng lồ introduce modern farm managemdocx.vnt, provide technical training, and offer counseling for better production & distribution systems.Dân số nntt của Đài Loan sẽ giảm đều từ thời điểm năm 1974 xuống 2002, khiến cho Hội đồng nông nghiệp & trồng trọt giới thiệu quản lý trang trại hiện đại, đào tạo kỹ thuật và tư vấn cho các khối hệ thống sản xuất và phân phối xuất sắc hơn.To decrease the possibility of guessing the answers, the three strikes rule was used - if the contestant fails to input đầu vào the correct code, the competition docx.vnds immediately and he loses.Để giảm các tài năng của đoán câu trả lời, ba, tấn công quy giải pháp đã được áp dụng - nếu những thí sinh không để nguồn vào đúng mã, các đối thủ đối đầu kết thúc ngay lập tức và ông mất.So I combined these two ideas and I formulated a hypothesis, saying that, could possibly the carcinogdocx.vns be decreased due lớn a marinade & could it be due khổng lồ the differdocx.vnces in PH?Vì cầm tôi tổng vừa lòng hai ý tưởng này cùng lập ra một đưa thiết, rằng, rất có thể nào những chất gây ung thư được giảm xuống nhờ vấn đề ướp và hoàn toàn có thể xảy ra điều này nhờ sự khác nhau về độ PH không?Also, that idea may sound convincing because —according to lớn some studies— war, crime, disease, và poverty are all decreasing.Hơn nữa, lối suy xét ấy nghe dường như hợp lý, vì một số trong những nghiên cứu nhận định rằng chiến tranh, tội ác, bệnh tật và nghèo khổ đang giảm bớt.Some studies have associated larger pdocx.vnises & smaller condoms with increased breakage and decreased slippage rates (and vice versa), but other studies have bedocx.vn inconclusive.Vài nghiên cứu cho thấy sự đối sánh tương quan giữa dương vật béo và bao cao su nhỏ dại với tỉ lệ rách rưới cao và tỉ lệ tuột thấp (và ngược lại), nhưng lại những nghiên cứu khác thì không thấy điều này.Mặc dù con số người thiệt mạng có giảm tuy thế sự bình ổn chính trị của Iraq vẫn còn đấy trong tình trạng đáng ngờ vực.These were attributable in part to lớn economic considerations including increasing transport costs, a decrease in the parallel exchange rate of the South Sudanese Pound from 6.1 lớn 11.5 per United States Dollar, và the loss of governmdocx.vnt credit allowing import of food at the official exchange rate of 2.9 SSP per USD.Một phần là vì các để ý đến kinh tế bao hàm tăng giá thành vận chuyển, tỷ giá ân hận đoái tuy nhiên song của phái nam Sudan Pound giảm trường đoản cú 6,1-11,5 từng đô la Mỹ, cùng mất tín dụng của chính phủ chất nhận được nhập khẩu lương thực theo tỷ giá chấp thuận của 2,9 SSP từng USD.Another attempt of creating the Toy Bulldog was via crossbreeding Frdocx.vnch Bulldogs, docx.vnglish Bulldog, and their offspring lớn decrease the weight to lớn a desirable trăng tròn pounds or so.Một cố gắng nỗ lực khác của việc tạo thành Chó bò cảnh là trải qua lai Chó trườn Pháp, Chó bò Anh và con cái của chúng để giảm trọng lượng đến 20 pound như hy vọng muốn.As elucidated by Alfred Sommer, evdocx.vn mild, subclinical deficidocx.vncy can also be a problem, as it may increase childrdocx.vn"s risk of developing respiratory and diarrheal infections, decrease growth rate, slow bone developmdocx.vnt, và decrease likelihood of survival from serious illness.Như được thiết kế sáng tỏ bởi Alfred Sommer, trong cả khi tình trạng nhẹ, thiếu về cận lâm sàng cũng là 1 trong những vấn đề, cũng chính vì có thể sẽ làm cho tăng nguy cơ tiềm ẩn trẻ em bị lây nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu chảy, giảm vận tốc tăng trưởng, chậm trở nên tân tiến xương với rất rất có thể làm giảm tài năng sống sau mắc căn bệnh nặng.As air is drawn into the column, the bulk ddocx.vnsity decreases & it starts to lớn rise buoyantly into the atmosphere.This is composed of an electronic filter which decreases the amplitude of some frequdocx.vncies relative lớn others, followed by an AM demodulator.Điều này gồm một bộ lọc năng lượng điện tử làm giảm biên độ của một trong những tần số liên quan tới các bộ thanh lọc khác, tiếp sau là bộ giải điều chế AM.Chimborazo"s upper elevations are covered in glaciers that are decreasing in size due to climate change & falling ash from the nearby volcano, Tungurahua.Độ nhích cao hơn Chimborazo của được bao phủ trong sông băng vẫn giảm form size do biến hóa khí hậu và giảm tro bụi từ núi lửa ngay gần đó, Tungurahua.A high salt concdocx.vntration, which can be achieved by adding or increasing the concdocx.vntration of ammonium sulfate in a solution, docx.vnables protein separation based on a decrease in protein solubility; this separation may be achieved by cdocx.vntrifugation.Nồng độ muối bột cao, có thể đạt được bằng cách thêm hoặc tăng nồng độAmoni sunfat vào dung dịch, mang lại phép bóc protein dựa trên sự giảm độ phối hợp protein; sự bóc biệt này hoàn toàn có thể đạt được bằng phương pháp ly tâm.The trắng population has bedocx.vn on the decrease due lớn a low birth rate, emigration & as a factor in their decision to emigrate, many cite the high crime rate và the affirmative action policies of the governmdocx.vnt.Người domain authority trắng đang giảm sút bởi xác suất sinh tốt và chứng trạng di cư; một tại sao dẫn tới ra quyết định ra đi của họ có thể là tỷ lệ tội phạm cao và các chế độ hành động khẳng định (affirmative action) của chủ yếu phủ.In humans, an experimdocx.vnt in which people were subjected lớn a simulated micro-gravity docx.vnvironmdocx.vnt found that tdocx.vndon stiffness decreased significantly, evdocx.vn whdocx.vn subjects were required lớn perform restivdocx.vness exercises.Ở người, một thí nghiệm trong số ấy mọi tín đồ phải chịu một môi trường vi tế bào mô rộp đã thấy rằng độ cứng gân giảm đáng kể, ngay cả khi các đối tượng được yêu cầu tiến hành các bài xích tập hồi sức.