Cách tự học IELTS Speaking kết quả ngoài học các kiến thức phải nắm ra thì bắt buộc xem qua những đề thi mới rất có thể áp dụng chúng nó vào thực tiễn đúng không nào. Bây giờ Tố Linh xin gởi tới chúng ta dự đoán đề thi speaking IELTS 2018, trọn bộ bao hàm cả speaking part 1 và 2 cho quý 2 năm 2018, biết đâu được các bạn sẽ may mắn “trúng tủ” bộ đề IELTS quý bắt đầu này thì sao. Không dừng lại ở đó nữa, Tố Linh cũng viết tổng hợp tất cả kinh nghiệm về những dạng hay ra trong bài xích thi để các bạn chuẩn bị kỹ hơn. Bài hơi dài chúng ta chịu cạnh tranh đọc nhé.

Bạn đang xem: Đề thi speaking ielts 2018

*
Dự đoán đề thi IELTS Speaking

Kinh nghiệm học tập IELTS Speaking Part 1

Trong phần thi ielts speaking part 1 questions, giám khảo đã hỏi mọi câu đơn giản liên quan tiền tới bạn, thường thì các topic ielts speaking vào phần này vẫn là rất nhiều phần dễ. Phương pháp luyện IELTS speaking tốt nhất là cần luyện theo chủ đề. Lúc này Tố Linh xin ra mắt với các bạn các chùm nhà đề ghi điểm nhé. Những chủ đề thường gặp gỡ trong IELTS speaking part 1 là Study, Interest, Hobbies, Family, Work, Weather. Tuy nhiên, hàng năm lại một khác, cứ 3 tháng cỗ đề thi lại được update lại 1 chút. Bởi thế, bài bác speaking trong thời điểm 2018 đã có khá nhiều chùm chủ đề rất lạ cần chúng ta chuẩn bị kỹ mới nói cách khác được tốt.

Xem thêm: Lễ Hội Vía Phật Bà Nam Hải Bạc Liêu 2021, Buddha Temple Ba Nam Hai

Bài thi IELTS Speaking, họ không cần thân thiết về nguyên tố đúng tốt sai, nhưng bọn họ cần gửi ra những câu trả lời mang tính chất logic. Biện pháp nói phải tự nhiên như giao tiếp hàng ngày, mọi câu trả lời mang ý nghĩa chất học tập thuộc lòng phần nhiều là cách sớm nhất để mất điểm. Để tạo nên bài ielts speaking của doanh nghiệp thêm phần thu hút, bạn hãy nhớ đưa ra những supporting idea cho bài xích nói của chính mình nhé. Toàn bộ bộ đề thi tại đây đều được dự kiến trong quý 2, quý 3 của năm 2018

Đề thi speaking part 1

Dream

Do you remember your dream when you wake up?Do you lượt thích hearing others’ dreams?Do you think dream will affect life?Do you want to lớn learn more about dreams?What’s your dream?Why are dreams so important?

Toy

What was your favorite toy in childhood?Should parents buy many toys for their children?What are the benefits of children playing toys?What are the disadvantages of children playing toys?

Mirror

Do you often look in the mirror?Do you often buy mirrors?Where do you put mirrors?Do you think mirrors are a necessary decoration?

Robots

Are you interested in robots? Why?Do you lượt thích robots lớn work at your home?Do you want lớn take a oto which robot is the driver?Will robots replace human beings in the workplace completely?

Shoes

Are people willing lớn buy expensive shoes?Do you like shoes?Which vị you prefer, comfortable shoes or fashionable ones?Do you buy shoes from online shops?Why bởi vì some people buy a lot of shoes?

Games

Do you play any computer or cellphone games?Which kind of game vì chưng you like to play?Is it beneficial for young people to lớn play games?

Going out

When bởi vì you usually go out, in the daytime or in the evening?What vày you always bởi when going out?

Bringing things

What will your bring when you go out?What necessary things you will bring when going out?How would you remind yourself of something you need to bring?Will you bring different things in the daytime or at night?Did you ever forget to bring things?

Housework

Do you bởi housework at home?What kind of housework vì you often do?Did you bởi vì housework when you were a child?Do you think that children should bởi housework?

Friends

Do you prefer lớn have a best friend or several not so close friends?What bởi you vày after work or study with friends?What vị you like to bởi vì with friends? Why?

Indoor Activities

Do you lượt thích indoor activities?Do you prefer outdoor or indoor activities?What are the benefits of doing indoor activities?

Swimming

Do you lượt thích swimming? How often vì chưng you swim?Do you like to go swimming on holiday?Should everyone learn swimming? Why?

Sports

What are the appropriate ways to do sports?What are the differences between the sports that old people & the ones that young people do?What kinds of sports vì you like?

Free time

Do you spend your free time at home or outside?What vì chưng you bởi vì in miễn phí time?Do you lượt thích to spend your miễn phí time with families or friends?

Kinh nghiệm học speaking part 2

Các chúng ta thấy đấy, bài bác thi IELTS Speaking Part 2 thường xuyên được phân tách theo các nhóm đề, và các đề có tính chất lặp đi tái diễn nhiều lần. Với mọi topic IELTS Speaking này, các bạn nhớ tập đi tập lại những lần tính đến khi thuộc luôn luôn các idea mình thích phát triển nhé.

Đề thi Speaking part 2

1. Describe a famous person that you are interested in

You should say

Who this person isHow you got lớn know about this personWhat he or she has accomplishedAnd explain why you are interested in this person

2. Describe a family thành viên you are proud of

You should say

Who this person isHow often you spend time togetherWhat he or she does that makes you proudAnd explain why you are proud of this person

3. Describe an interesting neighbor you have

You should say:

Who he or she isHow you got to know this personHow long you’ve known each otherAnd explain why you think he or she is interesting

4. Describe two people from the same family

You should say

Who they areHow much these two people have similar personalitiesHow much they look similarAnd explain how the two people get along with each other

5. Describe a polite person you met

You should say

Who this person wasWhen and where you met this personHow you metAnd explain why you think he or she was polite

6. Describe a quiet place you visited

You should say

Where it wasWhen you went thereWhat you did thereAnd explain how you felt about visiting that place

7. Describe a siêu thị recently opened in your hometown

You should say

What it sellsWhere it isWhat kinds of people lượt thích to siêu thị thereAnd explain

8. Describe an interesting house/apartment you visited

You should say

Where it wasWhose home it wasWhat it looked likeAnd explain why you think it was interesting

9. Describe a popular place where people go swimming

You should say

Where it isWhat it looks likeWhat kinds of

10. Describe a kind of foreign food you tried

You should say

What it wasWhen and where you had itWhy you had itAnd explain how you felt about it

11. Describe a book that you would like to read again

You should say

What the book was aboutWhy you read it in the first placeWhat you learned from the bookAnd explain why you would like to read it again

12. Describe a kind of weather you like

You should say

What kind of weather it isWhen this weather usually occursWhat you usually vì during this weatherAnd explain how this weather affects your mood

13. Describe a time you received good service eat a restaurant or a shop

You should say

What goods or services you boughtWho you were with when you were servedWhy you went thereExplain why you think their service was good

14. Describe a time you spent time with a child

You should say

Who you spend time withWhy you spent time togetherWhat you did togetherAnd explain how you felt about it

15. Describe an important sự kiện in the history of your country

You should say

When and where it happenedWhat it was aboutHow you got to know about itAnd explain why you think it is important in the history of your country

16. Describe a time you waited for something special

You should say

What you waited forWhy you had to lớn wait for itWhat you did while waitingAnd explain how you felt while waiting

17. Describe a plan you have for the future (not related to work or study)

You should say

What it isWhy you have this planWhat you need to vị in order to make the plan workAnd explain how you think you will feel after you achieve this plan

18. Describe a holiday you would like to have in the future

When and where you would lượt thích to goWho you would lượt thích to go withWhat you would lượt thích to bởi thereAnd explain why you would lượt thích to go there

19. Describe a decision you disagreed with

You should say

What decision it wasWho made the decisionWhether you told him or her that you disagreedAnd explain why you didn’t agree with this decision

20. Describe a well-paid job you would like to vì chưng in the future

You should say

What job it isWhat qualities are required for this jobWhat you would need to learn to get this jobAnd explain why you would like to vị this job

21. Describe an experience in the countryside

You should say

When and where you wentWho you went withWhat you did thereAnd explain why you think it was enjoyable

22. Describe an exciting activity you tried for the first time

You should say

What it wasWhen & where you tried itWhether it was difficult khổng lồ doAnd explain how you felt about it

23. Describe an interesting talk or speech you heard recently

You should say

When and where you heard itWhat the talk or speech was aboutWho gave the talk or speechAnd explain why you think it was interesting

24. Describe a time you were not allowed to use your mobile phone

You should say

When và where it wasWhy you were not allowed khổng lồ use your phoneWhat you wanted khổng lồ use your phone forAnd explain how you felt about not being able to lớn use your phone

20 đề thi speaking IELTS dự đoán quý 4 năm 2017 đang qua thì đó là đề thi speaking part 1 với part 2 update quý 2 năm 2018 cho các bạn. Các bạn có đánh giá được rằng đề thi của 4 tháng giữa năm này đối với các bạn là vừa sức giỏi không? Dù nỗ lực nào đi chăng nữa nên phải tham khảo các đề khác biệt để rất có thể thực hành thật nhiều và sẽ không bị sợ hãi khi lao vào phòng thi nha.