Bộ giáo dục và Đào tạo ra đã chào làng đề xem thêm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021. Dưới đây là đáp án lưu ý đề tìm hiểu thêm môn lịch sử vẻ vang do thầy giáo tổ lịch sử hào hùng – khối hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện.

*

(F5 để update tin new nhất…)

1. Đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21A31A
2A12A22D32A
3C13C23A33C
4A14A24A34A
5D15B25A35B
6B16A26C36D
7A17A27A37B
8C18D28A38A
9B19C29D39B
10A20D30A40C

2. Đề tham khảo

Tải file PDF: Link

*
*
*
*


*