We found 0 resources for you...

Chiến lược đại dương xanh – Harvard

Marketing Manager 0 Comments 0

Cuốn sách này nói về tình bạn, về lòng trung thành và về niềm tin mà
chúng ta cần xây dựng nên dành cho những người xung quanh. Chính tình bạn
đó, niềm tin đó đã là điểm khởi đầu cho chúng tôi bắt đấu hành trình khám phá
những ý tưởng mới trong cuốn sách này và cuối cùng là viết ra những ý tưởng
đó.

Continue reading